ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัคร บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Mar 14, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป ตำแหน่งวิศวกร
 3. กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมควบคุม ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 4. หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ตามได้รับมอบหมาย

 1. ด้านปฏิบัติการ
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม สำหรับใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ ค้นคว้าและวิจัย
  2. ช่วยวิศวกรระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัยแก้ไขและปรับปรุงงานวิศวกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
  3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ด้านการวางแผนวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดเก็บ สำรองข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อให้นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดรับกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
 7. หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่งหรือส่วนงาน ในกรณีที่ผ่านการสรรหาจากต้นสังกัด

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags:

หมวดหมู่