ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย AMCHAM

Posted: Mar 21, 2022
Comments: 0
Author: admin

คุณสมบัติ

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
  3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
  4. ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน

ขั้นตอนการสมัคร 

  1. นิสิตต้องสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/ พร้อมทั้ง upload เอกสารหลักฐานประกอบใบสมัครต่างๆตามที่ AMCHAM ร้องขอ (ดูได้ที่เว็บไซต์การสมัคร) 
  2. นิสิตต้องกรอกใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1R0oKMsdN4-YJTWuNvRe8mdn7NR_e-eGZ/view?usp=sharing แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่ฝ่ายกิจการนิสิต  
  3. นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุน AMCHAM) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1 สิงหาคม 2565 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์) 

นิสิตที่สนใจสมัครจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ

Print
Tags: