ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา
Posted: Mar 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมพัฒนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา
 
ทีมพัฒนา
นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข
นายธรรพ์ณธร อุทัยฉาย
นางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประมวล ชูรัตน์

ได้รับรางวัลชมเชยโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการ "การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันแบบจำลองโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของปอด ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้"

Print
Tags: