ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
Posted: Mar 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกัญญาภัค ดิษยวงศ์ชัย
นางสาวไพลิน สุขชนะ
นายศุภกรณ์ เกตุบางลาย

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
ในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)

ภายใต้ผลงาน
Estimating Continuous Blood Pressure through Vital Signs Analysis

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แข่งขันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

Print
Tags: