ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Posted: Mar 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 9 -23 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงจัดสอบแบบออนไลน์ 100 % ในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

Download ประกาศ

Print
Tags: