ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022
Posted: Mar 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
บทความวิจัยเรื่อง:  The Influence of Atmospheric Non-thermal Plasma on Jasmine Rice Seed Enhancements
วารสาร : Journal of Plant Growth Regulation, 2022, 41(1), pp. 178-187  

อาจารย์ ดร.บำรุง ท้าวศรีสกุล (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
บทความวิจัยเรื่อง:  Method of Lagrange Multipliers for Normalized Zero Norm Minimization
วารสาร : Mathematical Problems in Engineering, 2022, 8711843 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
บทความวิจัยเรื่อง:  Analysis of Full-Scale Precast Post-Tension (FPP) Girder for Straddle Monorail – Experimental and FEA Study
วารสาร : Structures, 2022, 36, pp. 521-532

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
บทความวิจัยเรื่อง:  Analysis of Driver’s Socioeconomic Characteristics Relating to Speeding Behavior and Crash Involvement: A Case Study in Lahore 
วารสาร : Infrastructures, 2022, 7(2), 18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
บทความวิจัยเรื่อง:  Extracting Travelers’ Preferences toward Electric Vehicles Using the Theory of Planned Behavior in Lahore, Pakistan
วารสาร : Sustainability, 2022, 14(3), 1909 
บทความวิจัยเรื่อง:  Use of Natural and Synthetic Fiber-Reinforced Composites for Punching Shear of Flat Slabs: A Comparative Study
วารสาร : Polymers, 2022, 14(4), 719

Print
Tags: