ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ iEECON2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ iEECON2022
Posted: Mar 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวลักขิกา โบราณบุปผา
นางสาวนริศรา แสงสว่าง
นางสาวราวงข้าว คำกอง

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง
Concerns in using Segment Impedances for Estimation Body Composition in 8-polar Bioimpedance Measurement System


นางสาวกรณิศ ทองคุณ
นางสาวสิริยากร มณีรัตน์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง
Lung Volume Estimation based on Bioimpedance Measurement and Neural Network


ในงานประชุมวิชาการ
The 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON2022)
เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565


จัดโดย
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus
Faculty of engineering, Chiang Mai University
Electrical Engineering Academic Association of Thailand (EEAAT)

Print
Tags: