ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Mar 11, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2713 และเลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2713  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2713
                                     
เลขประจำตัวสอบ      001                                        นายณพนสรรค์  เงากระจ่าง     
เลขประจำตัวสอบ     002                                        นางสาวขวัญฤดี  บุญเลิศ   
เลขประจำตัวสอบ     003                                        นางสาวยุวลักษณ์  ลิ้มนภา
เลขประจำตัวสอบ     004                                        นางสาวมุจรินทร์  พิกุลทอง
เลขประจำตัวสอบ     005                                        นายจักรกริช  โหยหวล
เลขประจำตัวสอบ     006                                        นางสาวนัทญา  เกษรมาลี
เลขประจำตัวสอบ     007                                        นางสาวสุนทรีย์  หวังมี
 
ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2715

เลขประจำตัวสอบ     001                                        นายพรพงษ์  กิจสิพงษ์
เลขประจำตัวสอบ     002                                        นางสาววิภาวดี  มรรคผล
เลขประจำตัวสอบ     003                                        นางสาววนาลี  ชนะมาร
               

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สอบข้อเขียน 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันอังคาร ที่ 29  มีนาคม  2565  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Download ประกาศ

Print
Tags: