ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Posted: Mar 7, 2022
Comments: 0
Author: admin


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

เพื่อปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ฉบับวันที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดเรียนการสอน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. การเรียนการสอนและการสอบภาคทฤษฎีออนไลน์ 100%
2. การเรียนการสอนและการสอบภาคปฏิบัติออนไลน์ 100%
3. รายวิชาโครงงานวิศวกรรมและฝึกงานให้ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
    นิสิตที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
        3.1ต้องมีผลการตรวจ ATK ที่เป็นลบหรือการตรวจ RT-PCR มาแสดงก่อนเข้าคณะฯ ล่วงหน้า 1 วัน และผลการตรวจสามารถใช้แสดงเพื่อเข้าคณะฯ ได้ 1 สัปดาห์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุม และ
        3.2 นิสิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค
             - ผ่านการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการทุกครั้ง
             - เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Download ประกาศ

Print
Tags: