ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขยายเวลาประกาศรับสมัครหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted: Mar 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดการรับสมัคร
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 

ประเภทการสนันสนุน
ทุนวิจัยประเภทที่ 4 โครงการวิจัยเพื่อบริการสังคมและสนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืน (ทุนละไม่เกิน 150,000บาท)


ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่