ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Posted: Feb 23, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีและช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นกำลังใจให้กับนิสิตที่เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลืองานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังนี้

  1. ประเภททุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 25 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
  2. ประเภททุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 12 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 185,000.- บาท รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Download ประกาศและรายชื่อ ฉบับเต็ม

Print
Tags: