ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสอบสวนโรคด้วยตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง ผู้สัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสอบสวนโรคด้วยตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง ผู้สัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
Posted: Feb 11, 2022
Comments: 0
Author: admin

แบบสอบสวนโรคด้วยตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงผู้สัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพิจารณาคะแนนหลังการทำแบบสอบสวน

คะแนน < 10 
มีความเสี่ยง แต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูง เคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย กรณีมีคนอื่นอยู่ด้วย รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น ไม่ต้องกักตัว


คะแนน >= 10
เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน
รับประทานอาหาร และ นอนแยกจากผู้อื่น ไม่ใช้ของร่วมกัน
(ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว)

กรณีที่เป็นผู้สัมผัส และมีอาการระบบทางเดินหายใจ (ประเมินได้ 20 คะแนน)แนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทันที

  • กรณีผลบวก (positive) ให้ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ เพื่อประสานงานเรื่องการตรวจ RT-PCR
  • กรณีผลลบ (negative) ให้ปฏิบัติเหมือนผู้เสี่ยงสูง

โดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว (9 ก.พ. 2565)

Print
Tags:

หมวดหมู่