ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา

รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา
Posted: Feb 4, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ


ผู้ประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ร่วมประดิษฐ์ 
รองศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา”

Print
Tags: