ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Posted: Jan 21, 2022
Comments: 0
Author: admin

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารพระเกี้ยว 1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ สรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมลงนาม


Cr. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Print
Tags: