ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Posted: Jan 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

Print
Tags: