ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 4 ในการแข่งขัน Final Pitch

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 4 ในการแข่งขัน Final Pitch
Posted: Jan 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีม Middle นิสิตปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  1. นางสาวศรินทิพย์ เพิ่มนาม 
  2. นางสาวปาณิศรา เกศราภิรมย์ 
  3. นายณฐพล ตรีทศานนท์ 
  4. นายโฆสิจ อภิชิตานนท์ และ
  5. นางสาววรพิมพ์ ธีรภานุกูล 

ได้รับรางวัลที่ 4 ในการแข่งขัน Final Pitch ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565

Print
Tags: