ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ ได้รับคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ ได้รับคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
Posted: Jan 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Print
Tags: