ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Jan 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1275
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมหรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. ต้องมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
3. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ/งานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
41 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.5 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.6 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680
5. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

Download ประกาศ

Print
Tags: