ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021
Posted: Jan 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณิชาพัชร์ รัตนพันธ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Selection Dental Bridge and Abutment Types for Implant-Supported Bridge Restoration: A Finite Element Analysis ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) จัดโดย i-STEM Consulting Group

Print
Tags: