ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 17 -31 มกราคม 2565)

Posted: Jan 17, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 32)  ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องคำนึงถึงภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ความทราบ แล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออกแนวปฏิบัติการทำงานของบุคลากร ดังนี้

1. บุคลากรสายวิชาการให้ปฏิบัติ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติสำหรับ จัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 17 มกราคม  2565

2. มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนายการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานจัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้มาปฏิบัติงานในวันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวันทำการ โดยให้สแกนนิ้วเข้า – ออก ตามวันเวลาราชการ กรณีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องสามารถรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ในกรณีจำเป็นหัวหน้าส่วนงานอาจสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได้ หากบุคลากรมีความประสงค์มาปฏิบัติงานมากกว่าแผนที่แจ้งไว้สามารถมาปฏิบัติงานได้

3. การปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ

3.1  การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.2  กำหนดการส่งของ หากหน่วยงานใดมีการส่งของ/ส่งมอบงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องมาเซ็นรับของตามวันส่งมอบและจะดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบพัสดุ

3.3  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุหมวด 6 ข้อ 175 (3)...ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่วันส่งของ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้คู่สัญญาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม  2565 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 32) อย่างเคร่งครัด

Download เอกสาร

Print
Tags: