ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)

Posted: Jan 17, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เพื่อปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับวันที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดเรียนการสอน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

นิสิตที่เข้ามาเรียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ on-site จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

  • นิสิตต้องแสดงผลการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ
  • นิสิตที่ไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 หรือได้รับวัคซีน COVID-19 เพียงเข็มเดียวต้องมีผล การตรวจ ATK ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง หรือการตรวจ RT-PCR มาแสดงก่อนเข้าคณะฯ พร้อมบัตรประชาชน ต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุม และ
  • นิสิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค
    • ผ่านการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่คณะวิควกรรมศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการทุกครั้ง
    • เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาบรรยาย

  • ในกรณีนิสิตไม่สามารถเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ขอให้จัดการเรียน การสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ที่มีจัดห้องเรียนแบบ Social Distancing

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ

  • ภาควิชาสามารถจัดให้มีการเรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ หรือแบบปกติ ขอให้ ปรับเปลี่ยนหัวข้อปฏิบัติการบางหัวข้อ เป็นแบบออนไลน์บ้าง เพื่อลดจำนวนครั้งของนิสิตที่ต้องเข้ามาใน มหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึง Social Distancing

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ให้ทำบันทึกการสอน และ upload ไฟล์การสอนให้ทุกรายวิชาให้นิสิต เพื่อทบทวนภายหลัง และจัดช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษา โดยกำหนดตารางเวลาเป็นออนไลน์ หรือเข้าพบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำนึงถึง Social Distancing

รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ผู้สอน โดยถ้าจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานหรือแบบปกติ ให้คำนึงถึง Social Distancing เป็นหลัก

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Download ประกาศ

Print
Tags: