ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ NBEC 2021

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ NBEC 2021
Posted: Jan 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาววรกานต์ ทองประไพ

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Development of a Ligamentous Finite Element Model of the Human Cervical Spine

ในงานประชุมวิชาการ 1st National Biomedical Engineering Conference (NBEC 2021) Virtual Conference ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย Engineering Services Division of Ministry of Health (MoH) Malaysia

Print
Tags: