ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตรับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564

นิสิตรับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564
Posted: Jan 6, 2022
Comments: 0
Author: admin

นางสาวฐนิยา มาแสง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี การศึกษา 2564 จำนวน 12,000.- บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบเช็คทุนการศึกษา

Print
Tags: