ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 4 -14 มกราคม 2565

Posted: Jan 4, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 31)  ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องคำนึงถึงภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้การดำเนินการของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย จึงขอกำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากร ดังนี้        

  1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  2. บุคลากรสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติดังนี้ มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนายการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานจัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้มาปฏิบัติงานในวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวันทำการ โดยให้แสกนนิ้วเข้า – ออก ตามวันเวลาราชการ กรณีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องสามารถรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ในกรณีจำเป็นหัวหน้าส่วนงานอาจสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได้ หากบุคลากรมีความประสงค์มาปฏิบัติงานมากกว่าแผนที่แจ้งไว้สามารถมาปฏิบัติงานได้  
  3. การปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ
    1. การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    2. กำหนดการส่งของ หากหน่วยงานใดมีการส่งของ/ส่งมอบงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องมาเซ็นรับของตามวันส่งมอบและจะดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบพัสดุ
    3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุหมวด 6 ข้อ 175 (3)...ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่วันส่งของ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้คู่สัญญาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


Download เอกสาร

Print
Tags: