ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted: Dec 29, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


เพื่อปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา C0VID-19 ฉบับวันที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนด แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดเรียนการสอน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. นิสิตที่เข้ามาเรียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ on-site จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
  1. นิสิตต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
  2. นิสิตที่ไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 หรือได้รับวัคซีน COVID-19 เพียงเข็มเดียวต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือมีผลการตรวจ ATK ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อและผลตรวจเป็นลบ
  3. นิสิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค
   1. ผ่านการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการทุกครั้ง
   2. เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาบรรยายในกรณีนิสิตไม่สามารถเข้ามาเรียน ณ ที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ขอให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ที่มีจัดห้องเรียนแบบ Social Distancing
 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการภาควิชาสามารถจัดให้มีการเรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ หรือแบบปกติ ขอให้ ปรับเปลี่ยนหัวข้อปฏิบัติการบางหัวข้อ เป็นแบบออนไลน์บ้าง เพื่อลดจำนวนครั้งของนิสิตที่ต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึง Social Distancing
 4. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ให้ทำบันทึกการสอน และ upload ไฟล์การสอนให้ทุกรายวิชาให้นิสิต เพื่อทบทวนภายหลัง และจัดช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษา โดยกำหนดตารางเวลาเป็นออนไลน์ หรือเข้าพบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำนึงถึง Social Distancing
 5. รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ผู้สอน โดยถ้าจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานหรือแบบปกติ ให้คำนึงถึง Social Distancing
 6. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564


Download ฉบับเต็ม

Print
Tags: