ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2564

Posted: Dec 21, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ขยายเวลารับสมัครทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2564” 

สนับสนุนทุนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนผู้รับเงิน

  • นิสิตแผนปกติ เดิมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • นิสิตแผนสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

Download ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัคร

Print
Tags:

หมวดหมู่