ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BMEiCON 2021

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BMEiCON 2021
Posted: Nov 26, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ
นางสาวธันยกานต์ ซื่อสัตย์สกุล 
นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Walkaholic: An Internet-of-thing-based 6-Minute Walk Test Platform” 

นางสาว ไอรัก จันทร์มานะเจริญ
นางสาว ธนพร สุขปราโมทย์
นาย ปารณ ดาวทอง

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development of the program for the Continuous Passive Motion device for knee”

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2021) ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2021
 

Print
Tags: