ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคในการแข่งขัน The 24th National Software 2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคในการแข่งขัน The 24th National Software 2022
Posted: Nov 12, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคในการแข่งขัน "The 24th National Software 2022"

นางสาวกัญญาภัค ดิษยวงศ์ชัย
นางสาวไพลิน สุขชนะ
นายศุภกรณ์ เกตุบางลาย

ภายใต้ผลงานชื่อ"การประมาณค่าความดันโลหิตแบบต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์สัญญาณชีพ (Estimating Continuous Blood Pressure through Vital Signs Analysis)"

นางสาวธิดารัตน์ เสียงเย็น
นางสาวจตุรพร แซ่แมะ

ภายใต้ผลงานชื่อ "ระบบเฝ้าระวังสัญญาณชีพด้วยแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (A Vital Signs Monitor through an Application-Based Internet of Things)"

นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร
นางสาวศุภนิดา ปัทมา

ภายใต้ผลงานชื่อ "นวัตกรรมวัดระดับความเครียดของผู้สูงอายุในสถานการณ์ Covid-19 (Innovation of Stress Monitoring)"

นางสาวไอรัก จันทร์มานะเจริญ
นายปารณ ดาวทอง
นางสาวธนพร สุขปราโมทย์

ภายใต้ผลงานชื่อ "ระบบติดตามเพี่อความปลอดภัยร่วมกับโปรแกรมแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ (The Elderly Tracking System with Health Alert Program)"

นางสาวธันยกานต์ ซื่อสัตย์สกุล
นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ

ภายใต้ผลงานชื่อ "ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองกระดูกเทียมสำหรับกะโหลกศีรษะและใบหน้า (Computer-aided design for a custom craniofacial implant)"

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Print
Tags: