ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน วารสาร Engineering journal

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน วารสาร Engineering journal
Posted: Nov 4, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายเกียรติณรงค์ นรินรัมย์
นายศิวเมษฐ์ พลอยทรัพย์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง ในหัวข้อ Microbial Reduction of Bitter Melon (Momordica charantia L.) and ChanKhao (Tarenna hoaensis Pitard) Herb Powder by Dielectric Barrier Discharge Plasma for Food Sanitary วารสาร: Engineering journal, 10, 0125-8281. doi:10.4186/ej.2021.25.10.87

Print
Tags: