ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Posted: Nov 2, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฃองเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 30) ข้อ 2 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบ การทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องคำนึงถึงภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ความทราบ แล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้การดำเนินการของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเกิด ความเสียหาย จึงขอกำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากร ดังนี้

 1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีให้จัดเป็นแบบออนไลน์ 100 % หรือรูปแบบอื่นที่ไม่มีการ เข้าชั้นเรียน การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่ 1/2564
  • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติให้จัดเป็นแบบออนไลน์ 100 % ในภาคเรียนที่ 1/256
 2.  บุคลากรสายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติดังนี้
  • มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนายการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และหัวหน้างาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้มาปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวันทำการ โดยให้แสกนนิ้วเข้า - ออก ตามวันเวลาราชการ กรณีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องสามารถรับการ ติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ในกรณีจำเป็นหัวหน้าส่วนงานอาจสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได้
  • บุคลากรสายปฏิบัติการท่านใดมีความประสงคจะมาปฏิบัติงานมากกว่าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานได้
 3. การปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ
  • การดำเนินการด้านการจัดชื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดการส่งของ หากหน่วยงานใดมีการส่งของ / ส่งมอบงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายให้ ผู้เกี่ยวข้องมาเซ็นรับของตามวันส่งมอบและจะดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบพัสดุ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 30) อย่างเคร่งครัด

Download เอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่