ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2565

Posted: Nov 2, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการรับสมัคร
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประเภทการสนันสนุน

  1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ทุนละไม่เกิน 100,000บาท)
  2. โครงการวจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (ทนุละไม่เกิน 300,000บาท)
  3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ (ทุนละไมเ่กิน 300,000บาท)
  4. โครงการวิจัยเพื่อบริการสังคมและสนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืน (ทุนละไม่เกิน 100,000บาท)
  5. โครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนสำหรับสายปฏิบัติการ (ทุนละไม่เกิน 70,000บาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่