ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

Posted: Nov 1, 2021
Comments: 0
Author: admin

จากประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการฟ้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จีงเห็นสมควรให้ประกาศแนวทางในการเรียนการสอนเพิ่มเติมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังต่อไปนี้

 

  1. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีออนไลน์ 100% 
  2. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ 100%
  3. รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์และปริญญานิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้ดำเนินการดังเอกสารแนบ
  4. หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Download ฉบับเต็ม

 

Print
Tags:

หมวดหมู่