ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2564

Posted: Oct 28, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/175k6DezbnPf08cDEczqYXar5d4okLgQn/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่