ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2564

Posted: Oct 28, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ” 
สนับสนุนสำหรับค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนผ่านภาควิชาที่สังกัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1aHsviXNFCFpo3-2t828sJBak-olQHdcs/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่