ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2564

Posted: Oct 28, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมโครงงานวิศวกรรม” 

สนับสนุนทุนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน
โดยหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนผู้รับเงิน

นิสิตแผนปกติ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นิสิตแผนสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1n1QPLudqiTi9shjZijA3lI_321owxlQe/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่