ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted: Oct 17, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษา เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย)  ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุนๆ ละ 12,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
 3. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 
 4. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ใบ (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

นิสิตที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและอัพโหลดเอกสารพร้อมหลักฐาน ในไดร์ฟข้างล่างนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1T1ODHmyufeiD2VwH4fSMPxZDbSMBakpV?usp=sharing

ขั้นตอนแนบการส่งใบสมัคร

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อ-นามสกุล ของนิสิต
 2. อัพโหลดไฟล์ลงในโฟลเดอร์ของตัวเอง ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.เท่านั้น
   
Print
Tags:

หมวดหมู่