ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งมอบ ตู้คัดกรองความดันบวก (Positive Pressure Cabinet) ตู้ที่ 2

ส่งมอบ ตู้คัดกรองความดันบวก (Positive Pressure Cabinet) ตู้ที่ 2
Posted: Oct 19, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร. สมมาส แก้วล้วน รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุณสิชล อรัญรัชชพิศาล หัวหน้าแผนกเทคนิคและฝึกอบรม บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “ตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet” ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ: Acute Respiratory Infection: ARI Clinic) ซึ่งมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนายการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ คณะผู้บริหาร ร่วมกันรับมอบตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน รศ.ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ คุณสุริยา สิทธิดำรงค์ คุณวิชิต ศรีวิลัย และคุณณัฐวัฒน์ อันสมศรี ซึ่งเป็นคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลังจากนั้น ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน ได้อธิบายหลักการทำงานของตู้คัดกรองความดันบวก ให้แก่คณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/dmn71gwVXjkdkHQp6

Print
Tags:

หมวดหมู่