ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA

อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA
Posted: Oct 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA - Fellow of the Higher Education Academy ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF)

Print
Tags:

หมวดหมู่