ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ได้รับทุนการศึกษา จาก De Montfort University

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ได้รับทุนการศึกษา จาก De Montfort University
Posted: Oct 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายนพณัฐ ไชยรัตน์
นายณกร สุภานุรัตน์ 

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ที่ได้รับทุนการศึกษา จาก De Montfort University (ผลการเรียนยอดเยี่ยม)

Print
Tags:

หมวดหมู่