ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Oct 11, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6533
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หรือเทียบเท่า (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยหรืองานวิชาการ หรือมีประสบการณ์สอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

Print
Tags:

หมวดหมู่