ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

Posted: Sep 22, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษาต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุนๆ ละ  50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัส 61- 63)
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. นิสิตเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ศีลธรรม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรง  จำนวน 1 รุป
 3. ใบรายงานผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ใบ
 6. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ

นิสิตที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและอัพโหลดเอกสารพร้อมหลักฐาน ในไดร์ฟข้างล่างนี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1aLCwBMij60d9Zu9CCCUWMzv72PbYgj7u?usp=sharing

ขั้นตอนแนบการส่งใบสมัคร

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นรหัสนิสิต และตามด้วยชื่อ-นามสกุล
 2. อัพโหลดไฟล์ลงในโฟลเดอร์ของตัวเอง ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.เท่านั้น
Print
Tags: