ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศด่วนที่สุด ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted: Sep 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

ด่วนที่สุด ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุนๆ ละ  30,000.- บาท 

คุณสมบัติ

 1. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 63)
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 
 4. นิสิตเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 5. เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะขาดแคลน มีรายได้น้อย

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. เรียงความเหตุผลการขอรับทุน จำนวน 1 แผ่น A4
 3. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรง  จำนวน 1 รุป
 4. ใบรายงานผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 6. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ใบ
 7. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ

นิสิตที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและอัพโหลดเอกสารพร้อมหลักฐาน ในไดร์ฟข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1RHzTUcAeySO5QFpJzqDNGNZ517B78S5d?usp=sharing

ขั้นตอนแนบการส่งใบสมัคร
1.สร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นรหัสนิสิต และตามด้วยชื่อ-นามสกุล
2.อัพโหลดไฟล์ลงในโฟลเดอร์ของตัวเอง ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

Print
Tags:

หมวดหมู่