ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนสนับสนุนการศึกษาของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

ทุนสนับสนุนการศึกษาของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
Posted: Sep 8, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนสนับสนุนการศึกษาของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการขอรับทุน

  1. นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัสนิสิต 61- 63)
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. มีผลการเรียนรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  4. นิสิตต้องทำงานจิตอาสาช่วยสังคมเป็นเวลา 3 วัน (24 ชั่วโมง) โดยการสนับสนุนเด็กนักเรียนในโครงการ “เส้นทางสู่นิสิตแพทย์ศาสตร์” ของมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ให้สามารถทำคะแนนที่ดีในวิชาที่จำเป็นต้องสอบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบในใบสมัคร)

กำหนดการสมัครรับทุน
นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษาบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2564 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์ ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก)

Print
Tags:

หมวดหมู่