ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION จัดโดย Health Challenge Thailand

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION จัดโดย Health Challenge Thailand
Posted: Sep 8, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธันยกานต์ ซื่อสัตย์สกุล
นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ
นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION ภายใต้ผลงานชื่อ “Walkaholic: Iot-Based 6 Minute Walk Test Platform” จัดโดย Health Challenge Thailand

Print
Tags:

หมวดหมู่