ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตปริญญาโทโครงการ 4+1 วิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (GKS-G)

นิสิตปริญญาโทโครงการ 4+1 วิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (GKS-G)
Posted: Sep 5, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นายบุรินทร สุขสุแพทย์

นิสิตปริญญาโทโครงการ 4+1 วิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (GKS-G) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ Gangneung-Wonju National University (GWNU) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำปีการศึกษา 2564

Print
Tags:

หมวดหมู่