ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร
Posted: Sep 3, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร 
 
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

Print
Tags:

หมวดหมู่