ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (1 กันยายน 2564) ของนิสิตที่แจ้งความประสงค์ฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มศว ประสานมิตร

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นิสิตที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดฯ มศว ประสานมิตร ได้ลงทะเบียนในระบบ ปรากฏมีจำนวนนิสิตลงทะเบียนขอฉีดทั้งสิ้น 350 คน บัณฑิตลงทะเบียน 288 คน ตามรายชื่อในไฟล์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ได้อีเมล์แจ้งนิสิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากนิสิตไม่ได้รับอีเมล์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ปากกาสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  3. เอกสารใบยืนยันฉีดวัคซีนศูนย์ ณ มศว ประสานมิตร โดยขอให้นิสิตกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และ English version)

หมายเหตุ :                                                                                                          

  1. หากไม่สามารถมาฉีดในวันดังกล่าวได้  ไม่ต้องแจ้งเลื่อน แต่ขอให้รอลงทะเบียนฉีดในรอบถัดไป  (หากมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดสรรวัคซีน /ศูนย์วัคซีนฯ ยังเปิดอยู่)
  2. กรณีนิสิตหายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1-3 เดือนนับจากวันที่หาย สามารถมาฉีดวัคซีนได้  (ข้อมูล update จากศูนย์วัคซีนฯ ประสานมิตร)
  3. ชนิดของวัคซีนเป็น Astrazeneca
Print
Tags:

หมวดหมู่