ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ "นิสิตมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ "นิสิตมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
Posted: Aug 30, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ "นิสิตมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" มีนิสิตเข้ารับมอบดังนี้ นายมณฑล ปุรินทราภิบาล  นายกังวาลไกล ผิผ่วนนอก  นายปิยวัช ศรีภิรมย์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  นายวิชิต ศรีวิลัย และนายณัฐวัฒน์ อันสมศรี นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Print
Tags:

หมวดหมู่