ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (30 - 31 สิงหาคม 2564) ของนิสิตที่แจ้งความประสงค์ฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มศว ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของนิสิตที่แจ้งความประสงค์ฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มศว ประสานมิตร จำแนกตามรายคณะหรือวิทยาลัย ดังนี้

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ปากกาสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  3. เอกสารใบยืนยันฉีดวัคซีนศูนย์ ณ มศว ประสานมิตร โดยขอให้นิสิตกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และ English version)

หมายเหตุ :                                                                                                          

  1. ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ทางอีเมล์ส่วนตัวของนิสิตแล้ว แต่เนื่องจากมีนิสิตจำนวนมากกรอกที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอีกครั้ง                
  2. เนื่องจากยังมีนิสิตจำนวนหนึ่ง กรอกวัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง เช่น กรอกเดือนและวัน สลับตำแหน่งกัน กรอก พ.ศ. แทน ค.ศ. เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการคัดกรองอายุนิสิตที่ไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ใน Google Form ระบุชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน จะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น) ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอเน้นย้ำกับนิสิตอีกครั้งว่า สำหรับนิสิตที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ขอยกเลิกนัดหมายการฉีดวัคซีนในรอบนี้ไปก่อน และให้นิสิตรอการจัดสรรวัคซีนในรอบถัดไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  3. สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กรอกแบบฟอร์มโดยไม่เลือกกรอกที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต่ไปเลือกที่คณะหรือวิทยาลัยแทน นั้น ขอให้ยึดกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนตามคณะหรือวิทยาลัยที่เลือกแทน
Print
Tags:

หมวดหมู่