ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (1) 7 -1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted: Aug 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เลขประจําตัวสอบ 001 อารีย์ หวังศุภผล 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการสอบสัมภาษณ์และทําการสอน 15 นาที ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระบบ Google Meet ) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

Download ประกาศฉบับเต็ม

Print
Tags:

หมวดหมู่